Erhvervspolitik

ERHVERVSPOLITIK.

Generelt skal det være nemt og enkelt at drive virksomhed i Danmark.

En velkvalificeret arbejdsstyrke er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne og en forudsætning for øget vækst og beskæftigelse i Danmark.

Flere skal fra offentlig forsørgelse til job. Flere offentligt forsørgede skal bringes tættere på arbejdsmarkedet via virksomhedsrettede forløb, med klare mål.

Ledige ufaglærte og ledige med forældede kompetencer skal have mulighed for at opkvalificere sig til at kunne varetage nye funktioner inden for områder der har mangel på arbejdskraft.

Jobcentrene skal i højere grad samarbejde om formidling af ledig arbejdskraft og skal blive bedre til at understøtte virksomhedernes rekrutteringsbehov gennem formidling af kvalificeret og motiveret ledig arbejdskraft.

Det er nødvendigt, at vi sammen skaber en mindre og mere effektiv offentlig sektor og et øget offentlig-privat samarbejde. Den meget store offentlige sektor gør, at det danske skattetryk er blandt de højeste i verden. Det mindsker arbejdsudbud og investeringer, hvilket både er med til at hæmme velstanden her og nu og i fremtiden.

Skattesystemet bør indrettes på en sådan måde, at det ikke stiller danske virksomheder dårligere i konkurrencen med udlandet. Udformningen af skatter og afgifter skal i størst muligt omfang tage hensyn til, at skattesystemet ikke unødigt står i vejen for vækst og beskæftigelse.

Skatteopkrævningen bør indrettes således, at de medfører færrest mulige administrative byrder for erhvervslivet.

Skattesystemet er afgørende for at trække investeringer til landet. Det er derfor vigtigt, at det danske skattesystem er forudsigeligt, så investorer ved hvad de går ind til.

Jo enklere reglerne er, desto lettere er de at forstå og efterleve og større enkelhed vil sikre stabilitet og troværdighed om systemet og medføre mindre administration.

Iværksætteri/innovation

Den viden, som bliver til på universiteter og øvrige videns institutioner, skal langt mere effektivt overføres til produktivitet og vækst i det danske erhvervsliv.

Alle potentielt lønsomme forretningsideer og virksomheder skal kunne finde den rette form for finansiering.

Alle nystartede CVR numre og iværksættere skal de første 3 år betale en skat på 10 %.

Alle kommuner skal have et kompetent erhvervscenter med én sagsbehandler der varetager virksomhedens interesser i kommunens erhvervscenter. 

Tidens Demokrater – Det rigtige valg!